ÖN KAYIT
AKADEMİK EĞİTİM


SINAV OKULLARINDA  AKADEMİK EĞİTİM

 
Sınav Okullarının eğitim öğretim müfredatı Tam Öğrenme Modeli ile şekillenmektedir. Öğrenciye verilen yaşına uygun öğrenme yöntemi ve öğrenme imkȃnı sağlandığı takdirde her öğrencinin başarılı olabileceği anlayışı benimsenmiştir. Tam Öğrenme Modeli içinde var olan kurallara uyulması halinde öğrenme düzeylerinde yüksek bir seviyeye çıkıldığı görülmektedir.

Sınav Okullarında uygulanan Tam Öğrenme Modeli ile  öğrenciler arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Her öğrencin ‘Özeldir' ve 'Tektir’ anlayışının hakim olduğu okullarımızda, her öğrenci ile tek tek ilgilenilir, ayrı ayrı önem verilir ve bireysel özelliklerinin artması için çaba gösterilir. 

 

 

SINAV ANAOKULLARINDA AKADEMİK EĞİTİM


Sınav Anaokullarında “Mutlu Çocuk, Öğrenen Çocuk” ilkesi ile, günlük yaşam becerilerine uygun materyallerle hazırlanmış eğitim ortamlarımızda bireysel ve grup çalışmaları yapılarak çocukların tüm gelişim becerileri göz önünde bulundurularak çocuk merkezli, yaşayarak öğrenen, oyun temelli bir program uygulanmaktadır.

Sınav Anaokullarında eğitim dönemi Eylül ayında oryantasyon çalışmaları başlar Haziran ayında sona erer. Anaokullarımız dört dönemden oluşmaktadır.
 
 


 

Sınav Anaokullarında akademik eğitim, çocuklarda öğrenmenin kalıcı ve gelişimini destekleyici olması, hedeflenen becerilere ulaşmaları için sarmal bir düzen içerisinde basitten karmaşığa doğru etkinlikler içerir.
 
Eğitim programı içerisinde zengin uyarıcıların bulunduğu ortamlar hazırlanarak çocukların yaşamsal deneyimlerine fırsat sunulur. Önceliğimiz çocuklarımızın merak duygularını geliştirmek, öğrenme motivasyonlarını yükselterek öğrenme heyecanını oluşturmaktır. Bu programla çocuklarımızın gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları dikkate alınarak tek yönlü değil çok yönlü gelişmesi hedeflenmektedir.
 
Bilişsel, fiziksel, dil, sosyo-duygusal gelişim ve öz bakım becerileri desteklenerek problem çözme, analitik ilişki kurma yetilerinin oluşmasını, örüntü tamamlama, sayıları yapılandırma, parça-bütün ilişkisi kurma, tablo okuma, STEM çalışmaları, okuma yazmaya hazırlık etkinliklerine dayanan nitelikli müfredatımız ile görsel-işitsel hafızalarının gelişmesi desteklenmektedir.
 

 

 
Eğitim ve öğretim programımız okul öncesi dönemde çocuklarımıza gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırarak kendine güvenen, olumlu benlik algısı oluşmuş, sosyal duygusal ve bilişsel olarak tam donanımlı olarak ilköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır. Sınav Anaokullarında çocuklarımız eğlenerek öğrenir, sonuç yerine süreç odaklı ilerler. Anaokullarımızda oyuna dayalı nitelikli ve keyifli eğitim programı uygulanmaktadır.
 
Sınav Anaokulları olarak bilimsel gelişmeleri sürekli takip ederek, araştırmacılarımız ve uzman eğitim kadromuz ile, çocuklarımızı özgün eğitim modeli ile erken çocukluk döneminde fark sağlayan bir eğitim ve öğretim anlayışımızla, okul-aile ve çevre işbirliği içerisinde yarınları bugünlerde görmeyi tercih ediyoruz.

 
 

 

Sınıf Ortamı - Çift Öğretmen


Sınav Anaokullarımız 36-68 ay arası öğrencilerimize eğitim ve öğretim vermektedir. Öğrencilerimiz doğum yılları ve ayları göz önünde bulundurularak, sınıflardaki kız erkek dengesi sağlanarak sınıf ortamları oluşturulur.
 
Sınav Anaokullarında her sınıfta bir tane sınıf öğretmeni ve bir tane ingilizce öğretmeni olmak üzere iki öğretmen görev yapar. Her iki öğretmen de çocuklarımız ile birebir ilgilenir ve onları yakından takip eder. Kolejimizde öğrencilerimize dair hiçbir bilgi atlanmaz. Her gün rutin olacak şekilde düzenlenen takvimimiz ve gün planlayıcısı ile çocuklarımız düzenli ve sistemli bir yaşam şekline alışmaktadır.
 
Sınav Anaokullarında İngilizce eğitimi, kodlama - robotik eğitimi, STEM çalışmaları ile anaokulu ders programına entegre edilen After School programı ile çocuklarımızın akademik, kültürel ve sosyal bakımdan "Dünya Vatandaşı" olmaları için çalışılır.

 
 
 
 

SINAV  İLKOKULLARINDA AKADEMİK EĞİTİM

 
Sınav İlkokullarında öğrencilerimizi ortaöğretime en iyi şekilde hazırlayabilmek için eğitimimiz tam gün yapılır. Bir eğitim - öğretim yılımız 4 dönemden oluşur.

Sınav İlkokullarında öğrencilerimize, eleştirel ve yaratıcı düşünme, oluşturulan düşüncenin geliştirilmesi ve farklı şekillerde kullanılması, problem çözme, problemin çözümünde farklı yollar deneme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma, mantıksal çıkarımlarda bulunma, araştırma, sorgulama, sosyal ve girişimci olma gibi becerilerin kazandırılması hedeflenir.

Tam Öğrenme Modelli Eğitim Yaklaşımının uygulandığı okullarımızda, öğrencilerin yetenekleri ile birlikte kendilerini keşfetmelerine olanak sağlayan eğitim programı uygulanır. ‘THE OKUL Değerler Eğitimi’ üzerine kurulan okulumuzda saygılı, hoşgörü sahibi, empati kurabilen,dürüst ve sorumluluklarının farkında bireyler yetiştirmek amaçlanır.
  


 
 
Sınav İlkokulları Anadil ve İngilizce eğitiminde,  ana kavramlar temelinde oluşturulan ders programları, zorluk seviyelerinin aşamalı olarak artması ile beraber, öğrenilen kavramların sürekli tekrarını ifade eden bir yaklaşım sergilenen sarmal ve tekrara dayanan öğretim şekli benimsenmektedir. 

Branş derslerinde öğrencilerin kendi düzeylerinde öğretilen yeni kavramlar, artan zorluk derecelerine göre kademelendirilmekte ve öğrencilerin zaman içerisinde daha derin ve kalıcı bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. Düzenli tekrarlara dayanan  öğrenme sürecinde,  öğrencilere verilen konular  her seferinde daha derinlemesine işlenir. Tekrar edilen bilgiler bir önceki öğrenilen bilginin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine bağlıdır.

Sınav İlkokulları ‘Side to Side’ eğitimi ile İngilizce öğrenimi garanti etmektedir. Çift dilde akademik uluslararası başarıları bulunan Sınav Koleji  öğrencileri motive eden, güçlü, alanında profesyonel, farklı öğretme stratejilerini geliştirebilen öğretmen kadrosu ile öğrencilerimize vizyon kazandırmaktadır.
 

 
 
Sarmal program ile işlenen konular öğrenmede kalıcılık sağlamaktadır. Belirli bir düzen ve sistem içinde ilerleyen ders programları bir zincir gibi birbirini takip ederek ilerler. Her yeni konu, eski konu temelinden ilerlemektedir. Böylelikle tekrar edilen konu bir süre sonra beyinde kalıcı olarak kalmaktadır.
 
Sarmal ve tekrarlara dayanan öğretim sisteminde, işlenen konuların kapsamlarının gitgide genişletilmesi esasına dayanmaktadır. Yeni öğrenilecek konular, önceki öğrenmelerle ilişkilendirilir ve bağ kurularak işlenmektedir. Öğrenme konuları zamanı ve yeri geldikçe ardışık düzende ilerler. Konu içerikleri her tekrarda minimal derinlik, soyutluk ve karmaşıklıkta verilerek öğrencilerin sabırla, özenle, dikkatle çalışması sağlanmaktadır.
 
Sınav İlkokulları Anadil programı çerçevesinde, öğrencilerimizin, birinci sınıftan itibaren okuma grafikleri ile dil becerilerini kullanma ve geliştirme yetenekleri, belirli aralıklarla alınan grafik ve çekimlerle kayıt altına alınmaktadır. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma çalışmalarının yapıldığı etkinliklerde öğrencilerin kelime dağarcıklarının zenginleşmeleri hedeflenir. Öğrencilere duygu ve düşüncelerini açık, özgür, doğru ve anlaşılır şekilde ifade etme yeteneği kazandırılır. Anadil eğitimi ile eşzamanlı olarak yürütülen İngilizce eğitimin programında da aynı şekilde dili kullanma becerileri ve kelime zenginliğinin kazanılması sağlanmaktadır.
 
 
 
Sınav İlkokullarında Dil Becerileri Takip Sistemi ile öğrencilerin dil becerileri kazanımları ve ilerlemeleri birebir takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. İlkokul 4. sınıfa kadar grafik değerlendirme sonuçları doğrultusunda, ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar dil gelişim çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar her öğrencinin akademik anlamda kazanmaları gereken doğru ve hızlı okuma becerilerini içermektedir.
 
Sınav İlkokullarında İngilizce eğitimi, kodlama - robotik eğitimi, STEM çalışmaları ve After School programı ile öğrencilerimizin akademik, kültürel ve sosyal bakımdan ‘‘Dünya Vatandaşı’ olmaları için çalışılır. Okulumuz teknolojinin tasarlamak ve üretmek için kullanıldığı, 21. yüzyıl becerilerine sahip çağdaş bireyler yetiştiren köklü ve kurumsal  bir okuldur.

 

 
 

SINAV  ORTAOKULLARINDA AKADEMİK EĞİTİM

 
Sınav Ortaokullarında öğrencilerimizi okul derslerine ve Liselere Geçiş Sistemine (LGS) en iyi şekilde hazırlayabilmek için eğitimimiz tam gün yapılır. Bir eğitim - öğretim yılımız 4 dönemden oluşur.
 
Sınav Ortaokullarında 5. sınıflarda In Side Out Side ve PBL (Proje Tabanlı Eğitim), 6 ve 7. sınıflarda merkezi sınavlara hazırlık gözetmeksizin Proje Tabanlı Eğitim eğitimi ve 8. sınıf  sınav gruplarına Liselere Geçiş Sistemine uygun ders programı uygulanır. Sınav Ortaokullarına başlayan her öğrenci derslerde nitelikli bir eğitim sürecine dahil olur. Öğrencilere bir yandan temel akademik yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan sosyal, psikolojik gelişmeleri desteklenir. 
 
 


 
 
Çift dilde akademik uluslararası başarıları bulunan Sınav Ortaokulları, öğrencileri motive eden, güçlü, alanında profesyonel, farklı öğretme stratejilerini geliştirebilen öğretmen kadrosu ile öğrencilerimize vizyon kazandırmaktadır.
 
Sınav Ortaokullarında öğrencilerimizin sanat, spor ve kültürel faaliyetlere aktif olarak katılmaları sağlanır. Akademik programlar ve eğitim disiplininden ödün vermeden  başarı, devam, ödev kontrolü ve sınav sonuçları gibi tüm süreçler yakından takip edilir. Tüm sonuçlar  Yapay Zekâ Tabanlı Sürekli Eğitim Platformu Myexamy sistemi üzerinden velilerle paylaşılır.

Öğrencilerin sosyal, kültürel , sportif faaliyetlerini desteklemek, ilerlemelerini sağlamak amacıyla kurulan After School Programı,farklılaştırılmış İngilizce eğitim sistemi,  STEM çalışmaları, robotik-kodlama eğitimleri ile  Sınav Koleji Ortaokulları teknolojinin tasarlamak ve üretmek için kullanıldığı, 21. yüzyıl becerilerine sahip çağdaş bireyler yetiştiren köklü ve kurumsal  bir yapıya sahiptir. 
 
 


 
 

SINAV ANADOLU VE FEN LİSELERİNDE AKADEMİK EĞİTİM

 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde akademik sistem ‘’İyi bir lise, iyi bir üniversitenin kapısıdır’’ anlayışına göre şekillenmektedir. Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde akademik eğitimi iki aşamada gerçekleşir.

Birinci aşama; 9 ve 10. sınıfta İngilizce eğitimi ile birlikte temel akademik daha ön plana çıkar. Bununla birlikte, Değerler Eğitimi ve After School kapsamında yer alan kültür, sanat, spor etkinlikleri ile kulüp çalışmaları da sürdürülmektedir. 
 
İkinci aşama; 11 ve 12. sınıfta üniversiteye geçiş sınavı olan AYT-  TYT  hazırlık çalışmaları bu dönemde ciddi bir ivme kazanır. Her hafta düzenli uygulanan AYT-TYT ve ders denemeleri, soru çözüm saatleri ve etüt tamamlama çalışmalarıyla kurs ve özel derse gerek kalmayacak şekilde bir akademik program izlenir.
 
 
 
 


Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde Grup Belirleme ve Ders Sınavlarının yanı sıra 10, 11 ve 12. sınıf lise kademesindeki öğrencilerimize sene başında “Hazır Bulunuşluk Sınavı” uygulanır. Belirli periyotlarla “Tarama Sınavları”, dönem sonlarında “Dönem Bitirme Sınavları” uygulanmaktadır. 9 ve 10. sınıflara 9 adet TYT, 8 adet ders denemesi, 11. sınıflara 4 adet TYT, 7 adet AYT, 16 adet ders denemesi ve 12. sınıflara 42 adet "YKS Deneme Sınavı” yapılır. 

Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde hiçbir öğrencinin ayrıca dershaneye gitmesine gerek kalmamaktadır. Okullar arası yapılan sınavlarda öğrencilerimiz Türkiye birinciliği yakalamaktadırlar. Sınav Anadolu ve Fen Liseleri Sınav - Okul Konseptini yıllardır başarıyla uygulamaktadır. Başarısı kanıtlanmış, okul+kurs uygulamasından hareketle hem okul derslerine hem de üniversiteye en iyi şekilde hazırlamak için eksiksiz eğitim vermektedir.

 
 


Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde öğrencilerin biri ya da bir kısmı değil hepsi üniversiteye gider. Okulumuz ‘Üniversite Sınavları’nda ‘Türkiye Birinciliği’ derecesine sahiptir. Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde öğrenciler için yurtdışı eğitim danışmanlığı kapsamında CERN, NASA ve Avrupa Üniversitelerine kapsamlı geziler düzenlenmektedir. Bu kapsamda öğrenci değişim programlarıyla isteyen öğrenciler eğitimlerinin bir kısmını ABD ve Kanada gibi ülkelerde sürdürebilmektedir.
 
Öğrencilerin en çok bu dönemde ihtiyaç duyduğu rehberlik ve danışmanlık çalışmalarına özel önem verilmektedir. Sınıf düzeylerine göre ayrı müdür yardımcısı ve rehber öğretmen, her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip ederler. Rehber öğretmenler her öğrenciyle birebir ilgilenerek, meslek, kariyer, üniversite hazırlık ve veli-öğrenci iletişimi konularında danışmanlık yaparlar, destek verirler.

 
 
 

SINAV OKULLARINDA STEM ÇALIŞMALARI

 
Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin bütünleşerek, düşünce odaklı, problem çözmeyi teşvik eden, işbirliğine ve üretmeye dayalı öğrenme deneyimi gerçekleştirilmesini sağlar. 
 
STEM çalışmaları, hikayelerle örneklendirilerek ve soru haline getirilerek çocukların çözüm üretebilmesini amaçlayan iç sisteme sahiptir. Özel olarak hazırlanan bilim ve deney kitleriyle de gerçekleştirilen Stem çalışmalarında modeller incelenerek, öğrencilerin düzeyine uygun beyin fırtınası  çalışmaları yapılır.

Karmaşık görünen teknolojik cihazların temel ve basit düzeneklerle oluşturabilme, yaratıcı düşünme, temel teknoloji mantığı ve takım çalışması gibi becerilerle beraber sorun çözme becerilerini de geliştiren öğrencilerimiz eğlenerek üretmenin keyfini yaşarlar.
 
 
 

 
 
Ayda bir kez yapılan bu eğlenceli ve üretim odaklı çalışmalarla çocuklar tasarladıkları materyaller ile bilimsel düşünce yapısını da kazanırlar.

Özgüven gelişimine büyük katkısı olan STEM çalışmaları sayesinde öğrenciler akıllarındaki basit bir mekanizmayı ekip çalışması bilinci kazanarak yaratıcılıklarını ortaya koyarlar.

Stem çalışmaları öğrencilerimizin düzeyine uygun şekilde ve farklı düzeylerde yapılmaktadır.
 

 
 

SINAV OKULLARINDA FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK

 
Sınav Okullarında öğrencilerimiz kendilerinde doğal olarak bulunan merak ve keşfetme yeteneğini etkin olarak kullanırlar. Küçük yaşlardan itibaren sürekli neden-nasıl ilişkisi içinde etkin sorgulama yaparlar.

Uygulamalı ve özgün Fen Programı (GEMS-Great Exploration Math and Science) çerçevesinde bilimsel düşünce, buluş yapma, sorgulama, sonuç çıkarma ile yüksek düşünme sistemi oluşması sağlanır ve tutum becerisi kazandırılır. Fen – Doğa etkinlikleri her hafta düzenli olarak yapılır. Öğrencilerimiz özgün  temel matematik uygulamaları ile sayıların eğlenceli ve sihirli dünyasına adım atarlar.
 
Sınav Eğitim Kurumlarında özgün, ayrıcalıklı ve yenilikçi eğitim sisteminin getirmiş olduğu inovatif bakış açısı ve dinamizm ile beslenen okullarımızda tüm branşlarda olduğu gibi Fen Bilimleri ve Matematik dersleri de yüksek düşünme sistemi içerisinde öğrenilir.

Sezgisel oyun ve etkinlikler sayesinde, doğal materyallerle çalışarak keşif yaparlar.  Böylelikle sembolik olarak öğrenme yerine problem çözme, pratik düşünme, çözüme ulaşma gibi temel matematik unsurları deneyimleyerek öğrenirler. Aynı şekilde çevreyi ve doğayı gözlem ve deneyimlerle öğrenirler.
 

 

 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde öğrenciler fen bilimleri ve matematik dallarında donanımlı bireyler olarak yetiştirilir. Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde uygulanan yenilikçi ve araştırmacı eğitim ışığında yetişen öğrencilerimiz kariyer hayatlarına bir adım önde başlarlar.

Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde öğrenciler müfredat dahilinde lise branş derslerini yanı sıra uygulamalı deney dersleri ve yurtiçi yapılan projelere katılırlar. Ulusal ve uluslararası platformlarda, fizik, kimya, biyoloji ve matematik olimpiyatlarında, Tübitak projelerinde, kodlama ve robotik yarışmalarında yer alırlar.
 
Ayrıcalıklı eğitim sistemine sahip olan Sınav Eğitim Kurumlarından mezun olan öğrenciler gerekli koşulları sağladıkları takdirde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa’nın en saygın üniversitelerinde burs ve kabul imkanına sahip olurlar ve üniversite eğitimlerini yurtdışında devam ettirebilirler. 

Güçlü teknolojik ve akademik altyapıya sahip Sınav Okulları araştırmacı, inovatif  ve üretken bireyler yetiştirir.

Üretim ve proje tabanına dayanan okullarımızda Fen Bilimler ve Matematik derslerinin uygulama aşamasına sahip olanları donanımlı laboratuvarlarda işlenir. Böylelikle Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrenciler analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip, çok yönlü, yaratıcı, özgün ve üretken bireyler olarak hayata hazırlanırlar.

 

 

18 Mayıs 2021