ÖN KAYIT
EKO - OKULLAR PROGRAMI

SINAV KOLEJİ EKO-OKULLAR PROGRAMI 


Sınav Koleji Eko-Okullar Programı öğrencilerimizin çevre bilincini geliştirmek ve çevreye daha duyarlı hale getirmek amacıyla kurulmuştur. Sınav Koleji Anaokulları, Sınav Koleji İlkokulları ve Sınav Koleji Ortaokullarında çevre bilinci oluşturmak, çevrenin korunması, çevre yönetimi, sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve doğal kaynakların kullanımı konularında eğitim vermek için uygulanan bir program olan Eko-Okullar Programı, ihtiyaçlarımızın karşılanması için yapılan tüketimin aşırı olmaması ve bunun için tüketim alışkanlıklarının değişmesini hedefler.
 
Katılımcı yaklaşım programını benimseyen Eko-Okullar Programı ile öğrencilere çevre eğitimi verilir, öğrencilerin çevre ile ilgili konularda bilgi edinerek aile, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları(STK) çevre ile ilgili konuların bilinçlendirilmesinde etkin olarak görev alırlar.

Eko-Okullar Programı ile Eko-Okul kulübündeki öğrenciler toplumda çevre duyarlılığının artması konularında duyarlılığın sağlanmasında rol alırlar. Çevre ile ilgili yapılan bütünsel okul faaliyetlerini içeren çalışmalarda en önemli ve bütünleştirici faktör öğrenci katılımı olmaktadır. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlamaktadır.
 
 


Eko-Okullar Programı doğanın dengesine saygılı olmayı, onlara çevre dostu davranışlar kazandırmayı desteklemektedir. Eko-Okullar Programı ile Eko-Okul kulübündeki öğrenciler grup çalışmalarına yatkın, sorun çözme odaklı, diyalog kurma becerisine ve karar verme yetisine sahip bireyler olarak yetiştirilir.

Sınav Kolejlerinde uygulanan Eco School Programı ile Sınav Eğitim Kurumlarının THE OKUL anlayışı ile örtüşmekte ve iyi bir yurttaşlık eğitimini de sağlamaktadır. Eko-School kapsamında öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adımda etkin rol almak için yönlendirilerek, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olurlar. Eko-Okullar Programının uygulanması ile öğrenciler çevre konusunda ve yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazanırlar.

 

Yeşil Bayrak Nedir?

 
Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Sınav Koleji Yeşil Bayrak ödülüne sahiptir. Eko-Okullar Programı bu anlamda hem çevre eğitimi konusunda yol gösterici durumda olan bir program hem de verdiği Yeşil Bayrak ödülü ile ödül planı olma özelliği taşımaktadır. İki yıl geçerliliği olan Yeşil Bayrak ödülü, program dahilinde yapılan çalışmalar ve verilen çevre eğitimleri ile üstün başarı sağlayan okullara verilmektedir. 

 

Eko-Okullar Programın Faydaları

 
Eko-Okullar Programı ile öğrenciler; bir grubun üyesi olurlar ve bir kimlik geliştirirler. Öğrenciler grup çalışmalarında katılımcı bir yapı oluştururlar. Eko-Okullar Programında yer alan öğrenciler sosyal anlamda sürdürülebilirliğin sosyal yönünü kullanarak çevrelerini, arkadaşlarını, ailelerini ve sivil toplum kuruluşlarını çevre konusunda bilinçlendirme etkin olarak görev alırlar. Öğrencilerin sorunların bilincinde olma, sorunlara karşı çözüm üretme, sorunlar hakkında münazara becerisini geliştirme, inisiyatif kullanabilme ve karar verme yetenekleri gelişir. Eko-Okullar Programı ile öğrencilerin plan yapma, uygulama ve raporlandırma becerileri de gelişmektedir. Doğal kaynakların korunması ve çevre bilincinin gelişmesi ile beraber tüketim alışkanlıkları değişerek savurganlık da önlenir. 
 
Eko-Okullar Programı okullarda temizlik ve düzen ön planda tutularak sürekli kılınmasını, okulun öğrenciler tarafından sahiplenilerek su ve elektrik tasarrufunun öğrenci eliyle yapılmasını sağlar. Okulun yerel, ulusal ve uluslararası boyutta tanınmasına yardımcı olan bir program niteliğindedir. 
 
Sınav Koleji Anaokulları, Sınav Koleji İlkokulları ve Sınav Koleji Ortaokulları kademelerindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini ve buna bağlı etkinlikleri, misyonunu benimsemiş çalışanları, öğrencileri ve velilerinin katkılarıyla, Atatürk’ün izinde Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerine uygun olarak ve Türk Milli Eğitiminin ilke ve amaçları doğrultusunda yürütmektetir. Okulumuzun, geleceğin liderleri olacak olan öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediği ilkelerden biri de çevre bilincidir.
 
 

 

Eko-Okullar Programının Hedefleri

 
Küresel en büyük sürdürülebilir okul programı olan Eko-Okullar, öğrencileri eyleme dayalı öğrenme programına dahil ederek genişler. Eko Okullar Programı nesilden nesile aktarılabilen bilgi ve farkındalıkla çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefler.
 
Öğrenciler Eko-Okullar Projelerinde edindikleri davranış kalıplarını hayatları boyunca yanlarında taşıyabilirler ve sürdürülebilirlik fikri ile gelecek nesillere aktarabilirler. Bu anlamda Sınav Koleji Öğrencileri gerçekleştirdikleri projelerle ve edindikleri davranış kalıpları ile şimdiki ve  ileriki nesillere örnek olurlar.
 
 

Sınav Kolejlerinde Eko - Okullar Programı

 
Eko-Okullar Programı Sınav Koleji öğrencilerini çevreyi aktif olarak koruma davranışları edinmelerini ve çevrelerine katkıda bulunmayı teşvik eden bir olgudur. Program sınıfta başlar, okul ortamında büyür ve toplumda çevre ile ilgili bilincin farkındalığının oluşmasını sağlayarak ve destekleyerek değişimi teşvik eder. Sınav Koleji öğrencileri Eko-Okullar Programı ile  okullarındaki, bulundukları çevrede ve toplumda çevreyi iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunurlar.
 
Sınav Kolejlerinde Eko-Okullar Programı ile öğrenciler çevre duyarlılığı, çevre bilinci, çevre  yönetimi politikalarında çalışmalar yaparak başarı duygusunu tadarlar. Program sonunda  Yeşil Bayrak kazanılması ise öğrencileri sertifika alma ve prestij kazanmaya  yönlendirir.
 
 


 

Eko - Okullar Programının Yararları

 
Eko-Okullar Programı;
 
 
 
 
 
 

 

En büyük ve küresel sürdürülebilir okul programı olan Eko-Okullar Programı, okul içinde ve sınıf ortamında başlar, gelecek nesli eyleme dayalı öğrenme ortamına dahil eder ve topluluklarda genişleyerek büyür.  Eko-Okullar Programının en büyük başarısı nesilden nesile sürdürülebilirlik fikri ile çevreye duyarlı bireyler yetiştirmesidir. Çevreye duyarlı insanlar, edinmiş oldukları davranış kalıplarını bir hayat boyu yanlarında taşıyacak ve gelecek nesillere de çevre ile ilgili iyileştirme ve fark yaratma alışkanlıklarını öğreteceklerdir. 
 
Eko-Okullar Programı, okullarda olumlu eylemlerin davranışlara dönüşmesine odaklanmaktadır. Okullardaki öğrencilerin çevre ile yapılan etkinliklere, yaşadıkları ortamda ve küresel anlamda çevre bilinci geliştirme ve koruma eylemlerine aktif olarak katılmaya teşvik eden bir olgudur. Eko-Okullar Programı sınıf ortamında başlar, okul ortamında genişler ve sonunda toplumda genel olarak değişimi teşvik eder. 
 
Eko-Okullar Programı ile öğrenciler okullarında çevre politikaları oluşturma konusunda söz sahibi olarak okul bazında Yeşil Bayrak ve sertifika almanın getirdiği başarı ve prestij kazanma duygusunu yaşarlar.
 
 


 

Yaşam Boyu Olumlu Etkiye Sahip Eko - Okullar Programının Yararları

 
 
 
 
 
 
 
 

 


 Eko-Okullar Programı Unsurları

 
Eko-Okullar Programı yapısal unsurları üç maddede incelenir; bunlar, Yedi Adım Çerçevesi , Eko-Okullar Temaları ve Yeşil Bayrak Değerlendirmesi’dir.  Eko-Okullar Programının başarılı olması için okul içi  liderlerin ve okul yönetiminin desteği gerekir. Bu anlamda Sınav Eğitim Kurumları ve Sınav Kolejleri başarılı etkinlik ve projelerde bulunmaktadır.

 

Eko-Okullar Programı Logosunun Anlamı

 
Eko-Okullar Programına ait logoda bulunan çiçekler,  hem insanları barındıran ve koruyan çevreyi hem de programa katılan lve çevreye karşı değer, tutum ve davranış geliştirmeye yardımcı olan öğrencilerin edindiği bilgileri sembolize etmektedir. Logoda iki farklı renkte bulunan kitap sayfaları okulları ve bilgiyi temsil etmektedir. Mavi sayfa geçmişi, kişinin aşina olması gereken tarihi ve toplumda zaten yaratılmış ve ele alınması gereken sorunları temsil ederken beyaz sayfa ise gelecek nesillere aktarılacak çevre duyarlılığı ile ilgili çalışmaları temsil etmektedir.

 

Eko-Okullar Programı - Program ve Ödül Planı

 
Okullara çevre eğitimi ve çevre bilinci konusunda yol gösterici bir program sunan Eko-Okullar Programı, verdikleri çevre eğitimi ve yaptıkları çalışmalarda başarılı olan ojullara Yeşil Bayrak Ödülü vermesi ile bir ödül planı olma özelliği taşımaktadır.

 

Eko-Okullar Programı Yeşil Bayrak Ödülü

 
Uluslararası düzeyde tanınması ve saygınlığı bakımından çevreye duyarlı okulların simgesi olan Yeşil Bayrak, bir eko-etikettir. Yeşil Bayrak ödülünün geçerlilik süresi iki yıldır ve iki yılda bir alınan okul tarafından yenilenmesi gerekir. Yeşil Bayrak Ödülüne sahip olan Sınav Koleji yaptığı Eko-Okullar çalışmaları ve etkinlikleriyle öğrencilerine çevre bilinci, çevre koruma, çevre duyarlılığı, gelecek nesillere bilgi aktarımı konularında pozitif, yapılandırmacı ve motive eden bir yapıda bulunmaktadır. Eko-Okullar Programının en önemli ve bütünleştirici etkisi Sınav Koleji öğrencilerinin katılımıdır. Öğrencilerin çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme çabaları ve bilgi aktarımlarını, arkadaşlarına, ailelerine, çevrelerine yansıtmasıyla Eko-Okullar Programı sınıflarda işlenen konuların ya da okulda yapılan etkinliklerin de ötesine geçmektedir. Bu anlamda Eko-Okullar Programı öğrencilerin diyalog kurma becerisini geliştirir ve iyi bir yurttaşlık eğitimi almalarını sağlar.
 
Okul öncesi, ilkokullar ve ortaokullarda çevre bilincini, çevre yönetimini ve sürdürülebilir kalkınma programını desteklemek ve bu konuda eğitim vermek için uygulanan Eko-Okullar Programı katılımcı yaklaşımı destekleyici faaliyetlerde bulunur. Okullardaki öğrenciler  Eko-Okullar Programı ile çevre ile ilgili konularda bilgi edinirler, çevrelerini, ailelerini, arkadaşlarını, yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin olarak rol alırlar.  
 
 


 

Eko-Okullar Programının Faydaları

 
Eko-Okullar Programı çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar, öğrencilere yaşamları boyunca kullanacakları, çevreyi ve toplumu etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. Uygulandığı okullardaki başarısı okul müdürünün, okul idaresinin ve okuldaki öğretmenlerin ilgisine bağlıdır. 
 
Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken, öğrenci katılımı ile gerçekleşmesidir. Eko-Okullar Programı ile öğrenciler, bir grubun üyesi olurlar ve bu grupta yeni bir kimlik geliştirirler. Öğrenciler bu programla ekip çalışmasına alışarak, katılımcı bir yapı oluşturur.

Eko-Okullar Programı ile öğrenciler sorunları tanıma, sorunlara çözüm üretme, sorunlar hakkında çözüm önerileri sunma ve tartışma becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Ayrıca program ile öğrencilerin inisiyatif kullanma ve karar verme becerileri bunun yanı sıra plan yapabilme ve program ile ilgili rapor yazabilme becerileri de gelişir.  Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları da öğrencilerin iyi bir yurttaşlık eğitimini almalarını ve diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi sağlar.
 
Eko-Okullar Programı ile öğrencilerin doğaya saygı ve doğal kaynakları koruma bilinci gelişir, tüketim alışkanlıkları değişerek ve ileriki yaşamı düşünerek çevreye uyumlu hale gelir, savurganlık önlenir.
 


 
 

Eko-Okullar Programının Konuları Nelerdir?

 
Eko-Okullar Programının konuları başlıca; tüketim alışkanlıklarımız, enerji ve su kullanımı, iklim değişikliği ve küresel ısınma, çöp atık ve geri dönüşüm, biyolojik çeşitlilik, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve sağlıklı yaşam, ulaşım, hava-toprak,su-ışık ve gürültü kirliliği ile organik tarım geliştirme ve yaygınlaştırma vb.konular üzerinde çalışmalardır. 
 
 

Eko-Okullar Programı ile Sınav Öğrencileri Çevre Bilinciyle Yetiştirilir

 
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education, FEE) tarafından desteklenen ve ülkemizde TÜRÇEV tarafından yönetilen uluslararası bir program olan Eko-Okullar Programı ile Sınav Koleji öğrencileri çevre bilinci ile yetiştirilir.
 
Sınav Kolejleri bünyesinde bulunan Eko - Okullar Programı ile Sınav Koleji öğrencilerimiz çevreye duyarlı ve çevre bilinci konusunda temel bilgi ve temel görüşleri kazanırlar.  Eko - Okullar Programı ile öğrencilerimiz bilinçli tüketim davranışları geliştirirler, doğal kaynakları koruma konusunda olumlu davranışlar kazanırlar. Öğrencilerimiz  Eko - Okullar Programı ile çevre bilinci konusunda ailelerine, çevrelerine ve toplumun geneline ulaşmayı hedeflerler. 
 
 
 
 

Eko-Okullar Bir Program ve Bir Ödül Planıdır


Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda a yol gösterici bir program sunar ve verdiği çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verir. Bu anlamda Eko-Okullar Bir Program ve Bir Ödül Planıdır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınırlığı olan ve çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Yeşil Bayrak ödülünün geçerlilik süresi iki yıldır. Bu nedenle ödülün her iki yılda bir yenilenmesi için  prosedürler takip edilir ve tekrar ödül başvurusu yapılır.
 
Eko-Okullar Programının Avantajları
 
 
 
 
 
 
Sınav Okulları olarak Eko Okullar Programında destek verdiğimiz projelerle öğrencilerimize yaşanabilir bir dünya bırakma anlayışını ilke olarak benimsemekteyiz.  
 
 

 

EKO-OKULLAR PROGRAMI NASIL UYGULANIR?

 
Eko-Okullar Programı 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar Kayıt Olma, Programı Yürütme, Ödül İçin Başvuruda Bulunma ve Ödül Yenileme’dir. 
 
Eko-Okullar Programı 1. aşama : Kayıt Olma

Projeyi yürütecek olan koordinatör öğretmen ile okul yönetimi okullarında Eko-Okullar Programına ait projeyi uygulamaya karar verirler ve  müracaat formu doldurarak kayıt olurlar.
 
Eko-Okullar Programı 2. aşama : Programı Yürütme
 
Eko-Okullar Programına katılan okullar, programın kalbini oluşturan 7 Adım’a  kendi müfredatlarını adapte ederler. Bunlar; Eko-Okullar Komitelerinin Kurulması, Çevresel İnceleme, Eylem Planı,  Gözlem ve Değerlendirme, Müfredat Çalışması,  Bilgilendirme ve Katılım ve Eko-İlke’dir.
 
1- Eko-Okullar Komitelerinin Kurulması:
Eko-Okullar projesinde iki ayrı komite kurulur. Bunlardan ilki okulun farklı sınıflarındaki yeterli sayıda (20-25) öğrencilerin katılım sağladığı ve bir koordinatör öğretmenden oluşan Eko-Tim'dir. İlk komite programın okuldaki yürütücüsüdür.
 
İkinci komite ise okul müdürü veya müdür yardımcısı, okul aile birliği temsilcisi, programa ilgi duyan öğretmenler, programa katkısı olabilecek veliler,  muhtar ya da belediye temsilcisi, okulun Eko-Okul öğrenci timi temsilcisi / temsilcilerden oluşur. İkinci komitenin görevi projenin okulda devamlılığını sağlamak ve Eko-Tim'e destek olmaktır.
 
2- Çevresel İnceleme: Eko-Okullar projesinde öğrenciler, okulda atılan çöp miktarı, altyapı yetersizlikleri gibi konularda incelemeler yaparlar. Öğrencilerin okulda yaptığı bu çalışma, okulun çevre üzerinde yarattığı etkileri inceleme amaçlıdır. Eko-Tim okulun bir yıl boyunca ele alacağı konuyu belirler. Bunlar enerji, çöp-atık, biyolojik çeşitlilik  ve su kullanımı konulardan biri olabilir.
 
3- Eylem Planı: Eko-Okullar projesinde öğrencilerin çevresel performansı artırmak üzere  yaptıkları çevresel incelemeleri değerlendirilir. Belirlenen önceliklere göre gerçekçi amaçlar içeren uygulanabilir projeler ve etkinlikler bir eğitim-öğretim yılı içinde  takvimlendirilir, seçilen konular hazırlanır ve siteden 
 üye girişi yapılarak ilgili alana yüklenir.
 
4- Gözlem ve Değerlendirme: Eko-Okullar projesinde gözlem ve  değerlendirme, okulda verilen çevre eğitiminin sürekliliğinin güvencesidir ve okulda belirlenen planın öğrenciler tarafından takip edilmesini ve bu şekilde çalışılan konularda başarılı olunmasına yardımcı olur. 
 
5- Müfredat Çalışması: Eko-Okullar projesi eğitim müfredatından ayrı ancak müfredattan destek alarak yürütülmektedir. Burada amaç, çevresel konuların yeri geldiğinde derslerde işlenmesinin sağlanmasıdır. Bundan ayrı olarak Eko-Okullar projesi haricinde  çevre eğitiminin tüm derslerde verilmesi elzemdir ve okuldaki tüm öğretmenlerin programı anlaması ve program için çalışmalar yapması uygun olur. 
 
6- Bilgilendirme ve Katılım:  Eko-Okullar projesi dahilinde okul içerisinde ise yapılan etkinlikler tüm okula duyurulur. Eko-Okullar Panosu hazırlanarak proje ve bunun yanı sıra genel çevre konularına yer verilir. Aynı zamanda yerel yönetimler, veliler, işletmeler ve toplum da katılım sağlar. Okullar bu anlamda deneyim ve bilgi edinmek amacıyla diğer kuruluşlarla iletişim halinde olurlar ve kendi yaptıkları çalışmalarla çevrelerini, çevre ile ilgili konularda  duyarlı olmaya çağırırlar.
 
7-Eko-İlke: Eko-İlke öğrencilerin seçtikleri konu ile ilgili ulaşmak istedikleri hedefleri içeren ve tüm öğrencilerle çalışanların üstlenip uygulayacağı, çevre yararına olan faaliyetlerdir. Eko-Okullar projesinde Etkinlik Raporu hazırlanır ve TÜRÇEV'e gönderilir. 

 


 

Eko-Okullar Programı 3. aşama : Ödül İçin Başvuruda Bulunma


Eko-Okullar Programında ödül için başvuruda bulunmak için okul en az iki eğitim - öğretim yılı başından beri programda yer almalıdır. Bu süre öğrencilerin ve öğretmenlerin programa adapte olmaları, çalışmalarını tamamlamaları ve çevrelerini bilinçlendirmeleri için gerekli bir süredir. 
 
Eko-Okullar Programın eylem planının üçte ikisini gerçekleştirren okullar,  Yeşil Bayrak Ödül başvurusu da yaparlar. Yeşil Bayrak Ödül başvurusu eğitim -öğretim yılının ikinci döneminde yapılır.  Yeşil Bayrak Ödül başvurusunda "formlar" bölümünde yer alan "Yeşil Bayrak Ödül Başvuru Formu" doldurulur ve  Yeşil Bayrak Başvuru Dosyası için gerekli sorular detaylı olarak cevaplandırılarak yapılan etkinliklerin açıklamaları ile birlikte öğrencilerin fotoğraflarının da yer aldığı CD vakfa gönderilir. Yapılan bu çalışmalar, ulusal koordinasyon tarafından yerinde de denetlenir ve başvuru sonuçlandırılır. 
 

Eko-Okullar Programı 4. aşama : Ödül Yenileme


Eko-Okullar Programında kazanılan ödüllerin geçerlilik süresi iki yıldır. İkinci yılın sonunda ödül yenilemek gerekir. Ödül yenileme için aynı prosedürler takip edilir ve tekrar ödül başvurusu yapılır.

 

Eko-Okullar Programına Üye Ülkeler

 
Eko-Okullar Programı kapsamında 56.000'den fazla okula, 13.000.000'dan fazla öğrenciye ve 1.170.000'den fazla öğretmene ulaşılmıştır. Eko-Okullar Programı 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibari ile 56 ülkede uygulanmaktadır. 
 
  1. Eko-Okullar programı, öğrencilerin olayları kendi kendine gelişmesine müsaade etmeden, ben ne yapabilirim? düşüncesi ile hareket etmesi ve yol izlemesidir. Eko-Okullar programı bu anlamda proaktif davranışlarla çevre bilincinin gelecek nesillere hangi ve ne şekillerde aktarılacağını özendirici ve isteklendirici özellikte bir yapıda bulunmaktadır. 
  2. Eko-Okullar programı toplumun katılımcı olarak dahil edilmesine büyük önem verir. 
  3. Eko-Okullar programı ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkileri güçlendirici ve küresel anlamda birleştirici özelliğe sahiptir.
  4. Eko-Okullar programı öğrencilerin çevreye duyarlı davranış kalıpları edinmelerine yardımcı olur.
  5. Eko-Okullar programı okullar arası bağlantıyı da sağlar. Bu anlamda okullar çevre ile ilgili bilgileri paylaşma imkanı yakalar. 
  6. Eko-Okullar programı uluslararası düzeyde dil becerilerini geliştirmek ve kültürel anlamda bir köprü kurmak için de kullanılabilir. 


18 Ocak 2022