ÖN KAYIT
İNGİLİZCE EĞİTİMİ

ORTAOKUL İNGİLİZCE EĞİTİMİ


Sınav Ortaokullarında öğrencilerimizin bilgi çağı dil gereksinimini yakalayabilmeleri  için; ‘Yazma, Okuma, Dinleme ve Konuşma' becerileri kazanmalarının yanı sıra İngilizceyi anlamaları ve aktif kullanmaları, üst düzey düşünme becerileri ve öğrenme eğilimlerini kazanmaları  amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İngilizce derslerimiz; 21.yüzyıl becerilerini kapsayan içerikle, üreten, sorgulayan, sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeye gayret eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, değişen teknolojiyi sürekli takip eden, yoğun bilgi akışı ile başa çıkabilecek bireyler yetiştirmek hedefi ile işlenmektedir.
 
Sınav Ortaokulları İngilizce programımız; öğrencilerimizin düşüncelerini gerek yazılı gerek sözlü olarak belirli düzeyin üzerinde akıcı ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Dil edinimleri dijital platformlarla, hikayeler ve makalelerle zenginleştirilmiştir. 

 


 

İNGİLİZCE PROGRAMLAR

 
Eğitim sistemimizin asıl hedeflerinden biri 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip dünya ile aynı dili konuşan öğrencilerimizi, bu hedefimiz doğrultusunda geleceğe hazırlamaktır. 21. yüzyıl becerilerinde 4C olarak bilinen Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication (eleştirel düşünme, yaratıcılık, iş birliği, iletişim) ile öğrencilerimizin problem çözme, yaratıcı düşünme, takım çalışmalarına açık olma ve düşüncelerini doğru bir şekilde dile getirme yetilerinin artırılması için gerekli çalışmaları, derslerimizde, kitaplarımız, ders içi ve dışı etkinliklerimiz, kulüplerimiz, ödevlerimiz ile destekleyerek sağlamaktayız.
 
İngilizceyi anlama ve dili kullanma düzeylerini ‘yazma, okuma, dinleme ve konuşma’ becerileri aracılığı ile geliştirmeye devam eden öğrencilerimiz; dil bilgisi derslerini belli konu başlıkları ve alıştırmalar altında işlerler. İngilizce öğretmenleri eşliğinde, yazılı ve sözlü sunumlarla, okuma, analiz etme ve orijinal metinleri kavrama becerilerini geliştirirler. 
 

OXFORD INTERNATIONAL CURRICULUM “OXFORD ULUSLARARASI MÜFREDATI”

 
Oxford Uluslararası Müfredatı; Oxford Üniversitesi Yayınevi tarafından geliştirilmiş, öğretme ve öğrenmeye yeni bir yaklaşım sunan uluslararası bir müfredattır. Program, Sınav Ortaokulları öğrencilerinin gelecekte akademik, kişisel ve kariyer başarılarını sağlayabilmeleri için gerekli olan “İyi Olma Hali -Farkındalık”, “Sosyal ve Duygusal Öğrenme”, “Küresel Beceriler” ve “Yaşam Becerileri” müfredatlarını programlarına dahil tek uluslararası programdır. Merkezine, öğrencilerin eğlenerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini yerleştirmiştir.

 

 
İngilizce programına dahil edilecek olan Küresel Beceriler ve İyi Olma Hali - Farkındalık programının içeriği kısaca aşağıdaki gibidir:
 
GLOBAL SKILLS- Küresel Beceriler
 
Küresel Becerilerin temel amacı, güçlendirilmiş 21. yüzyıl öğrenenlerini yetiştirmektir. Yabancı dil öğreniminde, öğrencilerin güçlü iletişim kurmalarını amaçlayan, birlikte eleştirel düşünerek çözüm odaklı bir yaklaşım ile günümüz gelişmelerini ele alan, iletişimleri güçlü bireylerin ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade edebilmelerini sağlayacak bir müfredat içeriğine sahiptir.
 
Hızla değişen ve gelişen modern bir dünyada yaşadığımız gerçeğini göz önüne alarak her öğrencinin başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyabileceği becerileri kazandırmayı, yaratıcılık ve eleştirel düşünme gibi günümüzün önemli becerilerini her bir öğrenci için erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır.
 
WELLBEING- İyi Olma Hali – Farkındalık (Fiziksel-Sosyal-Duygusal-Akademik)
 
Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde sıkça bahsedilen ve eğitim müfredatlarına dahil edilmeye başlanan fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik iyi olma hali öğrencilerin gelişimlerine birebir katkı sağlar. Bu programın uygulanmasıyla sadece öğrencilerin değil aynı zamanda öğretmenlerin, velilerin ve yöneticilerinin de yaşamlarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Sağlıklı beden, sağlıklı zihin ve sağlıklı iletişim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve bu alışkanlıkların süreç içerisinde desteklenmesi fazlası ile önem teşkil etmektedir. Sosyal, Duygusal ve Akademik İyi Olma Hali–Farkındalık  öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve idarecilerin gelecek yaşamlarında uygulayabilecekleri beceriler kazandırmayı amaçlar. 

 
 
 

İNGİLİZCE  ÖDEV SİSTEMİ

 

OUTSIDE RECAP 

 
Sınav Ortaokulları öğrencilerimiz için uyguladığımız Outside Recap, İngilizce eğitim seviyesini tekrar ve pekiştirme ilkeleri temel alınarak daha nitelikli hale getirmek için hazırlanmıştır.
 
Her hafta işlenen konulara uygun olarak hazırlanan Sınav Koleji Ortaokulları Outside Recap fasiküllerinde, öğrencilerin İngilizce okuma, yazma, dinleme becerilerini geliştirmeleri, motivasyon değerlerini artırarak daha yüksek performans göstermeleri için hem öğretici hem de keyifli etkinlikler bulunmaktadır.
 
Outside Recap fasiküllerinde bulunan eğlenceli Choice Board içerikleri öğrenmeyi teşvik etmek, farklılaşmış öğretimi kullanmak ve öğrenci motivasyonu ile derse katılımı artırmak için hazırlanmıştır. Sınav Ortaokulları Choice Board etkinliği sayesinde video çekme ve izleme gibi faaliyetlerde bulunan öğrenciler ders içi konuları tekrar etme, kazanım eksiklikleri varsa tamamlama, bunların yanında İngilizceyi daha etkin bir şekilde kullanma fırsatı bulurlar.
 
Her hafta Pazartesi günleri verilen Outside Recap fasiküllerinde web sitesi üzerinden yapılması gereken bölümler bulunmaktadır. Öğrenciler app.mwexamy.com adresine girerek etkinlikler için koyulan ikonlar aracılığı ile ödevlerini tamamlarlar. ONLINE PLATFORMS / ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLAR

 
Sınav Ortaokullarında öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde ve evde kullandıkları dijital kütüphaneler ile hem bilgilendiren hem de hayal güçlerini geliştiren, kurgusal (fiction) ve kurgusal olmayan (non-fiction) tarzda birçok kitap ve otantik materyale kolayca erişim sağlayabilirler. Bu sayede okurken görsellerle yaratıcılıklarını ve kelime dağarcıklarını genişletme fırsatı yakalarlar. Haftalık raporlamalarla  öğrencilere geri bildirim verilir.

 

KAZANIM DEĞERLENDİRME MATERYALLERİ 

 
İngilizce öğretme ve öğrenme sürecinin önemli bir bileşeni olan ölçme ve değerlendirme sürecinin doğru yapılması eğitim kalitesini ve kalıcılığını artırmaktadır. Sınav Eğitim Kurumları İngilizce Koordinatörlüğü, geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımları yerine, kazanım posterleri ve videoları ile daha eğlenceli, alternatif yöntemler geliştirmektedir.
 
Posterler öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarının değerlendirilmesinde çeşitliliğe giderek dil öğrenimindeki ilerleme aşamaları ve tamamlamaları gereken eksiklikleri görmek amacıyla hazırlanmaktadır. Ders içeriğine uygun olarak hazırlanan Oxford Discover ve Project Explore posterleri ile öğrenci değerlendirme ve İngilizce eğitimi bir üst seviyeye taşınmaktadır.


                       

KULÜPLER

 
Ortaokul İngilizce Programımızın en önemli destekçileri olan projeler, kulüpler ve aktiviteler, öğrencilerimize diller ve kültürler arasında köprü kurdurarak, farklı bakış açıları kazandıracak çalışmalar sunar.

 

JMUN (Junior Model United Nations)

 
JMUN (Junior Model United Nations), ortaokul öğrencilerimizin yabancı dili en etkili şekilde kullanmalarını sağlayan bir platformdur. Öğrencilerimiz, JMUN kulübünde yaptıkları çalışmalarda Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını temsil ederler. Birleşmiş Milletler Organizasyonu’nun nasıl işlediğini bir parlamento oluşturarak yaşatırlar. Kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederek o ülkelerin eğitim, çevre, açlık, çocuk ve kadın hakları, yoksulluk gibi sorunları ile kaybolan yağmur ormanları, küresel ısınma ve dünya ülkelerindeki yoksulluk gibi küresel sorunlarına  çözüm üretir ve geliştirirler. 
 
Katıldıkları kulüp ve JMUN çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz insanları ve sorunları farklı bakış açıları ile anlayabilir, küresel konuları tartışabilir, diğer ülkelerle ortak konular üzerine uzlaşarak, sonuç ve raporlarını hazırlayabilirler. Tüm etkinliklerin dünya dili olan İngilizceyi kullanarak yapılan organizasyonda öğrencilerimize çözüm üretme fırsatı da yaratılmaktadır.
 
 

Birleşmiş Milletler çalışmalarının ortaokul öğrencileri düzeyinde gerçekleştirilen ve model uygulaması olan JMUN (Junior Model United Nations) çalışmaları, her yıl Sınav Ortaokulları tarafından gerçekleştirilmektedir. 11 - 14 yaş arası (ortaokul kademesindeki) öğrencilerimizin katılım sağladığı JMUN çalışmalarında öğrencilerimiz, Birleşmiş Milletler’e bağlı üye ülkeleri ilgilendiren küresel meseleleri ele alırlar. JMUN ile öğrencilerimiz dünya meseleleri konusunda araştırma yaparlar, bilgi sahibi olurlar, uygulanan platformda eleştiri ve tartışma ortamına katılarak  bu meselelere gerçekçi çözümler üretirler.  
 
Sınav Ortaokullarında uyguladığımız  İngilizce dil eğitimi programı ile öğrencilerimiz,  kazanmış oldukları dil becerilerini JMUN konferanslarındaki üst düzey konularda kullanma olanağı bulurlar. Sınav Ortaokullarında öğrencilerimiz her yıl ulusal ve uluslararası platformlarda uygulanan JMUN (Junior Model United Nations) çalışmalarına katılmaktadırlar.
 
JMUN (Junior Model United Nations) oturumları, MUN organizasyonunda olduğu gibi resmi prosedürlerin zorunlu olduğu bir konferanstır. Öğrencilerimiz seçtikleri ve temsil ettikleri ülkeler ile bu ülkelere ilişkin problemlere yönelik görüşlerini dile getirirler, ülkenin çıkarlarını savunurlar. Öğrencilerimiz seçtikleri ülke hakkında konuşma yaparken, temsil ettikleri pozisyon ile ilgili olarak konferans ortamında  rol yapma olanağı da bulurlar.
 
Birleşmiş Milletler’in desteğiyle icra edilen JMUN konferansları sayesinde öğrencilerimiz uluslararası meseleler konusunda bilgilenirken, gerek ülke içinden gerek yabancı bir çok farklı ülke öğrencileri ile tanışma, onların kültürlerini tanıma fırsatı yakalarlar. 

 

 

JMUN NEDİR?

 
JMUN konferansları aynı Türkiye’de ve tüm dünyada gerçekleştirilen MUN (Model United Nations) konferansları gibi yapılmaktadır. JMUN konferansları Sınav Koleji öğrencilerimizin olaylara, sorunlara ve durumlara farklı bakış açıları oluşturmaları, dünya üzerindeki global sorunlara çözüm aramaları ve bu şekilde edindikleri İngilizce dilini pratiğe dökmek amacıyla düzenlenen ve temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin, ortaokul öğrencileri tarafından canlandırıldığı simülasyon olarak düzenlenip, konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinliktir.  
 
JMUN konferansları, öğrencilerimizin  çözmesi zor ve karmaşık olan küresel dünya problemlerini komite arkadaşlarıyla çözebilecekleri, farklı insanları tanıyabilecekleri, İngilizce düşünme ve konuşma pratiklerini artırabilecekleri keyifli bir organizasyondur.

 

JMUN AMACI NEDİR?

 
JMUN konferanslarında amaç; öğrencilerimizin Birleşmiş Milletler kapsamında bulunan ülkeler ile ilgili araştırma yapmaları, temsil edecekleri bir ülke belirlemeleri,  belirledikleri bu ülkenin temsilcisi olarak, önceden hazırlamış oldukları ülkeye ait ulusal ya da uluslararası problemle ilgili ülkenin çıkarlarını savunmaları, bu konuda görüşlerini sunmaları ve eleştirilere çözümle yanıt verebilmeleridir.  

 

JMUN HEDEFLERİ NELERDİR?

 
JMUN konferanslarında hedef; öğrencilerimizin dünya meseleleri ile ilgili farkındalıklarının artması, araştırma yapmaları, problem çözme ve müzakere  becerileri ile topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmedir.
 
 

JMUN KONFERANSLARI ÖĞRENCİYE NELER KATAR?


JMUN konferansları, öğrencilerin Sınav Kolejinde uygulanan geliştirilmiş ve farklılaştırılmış İngilizce eğitimi ile öğrendikleri İngilizceyi toplum karşısında rahatlıkla, üst düzey bir şekilde konuşabilmelerini ve bu anlamda İngilizcelerini geliştirmelerini sağlar. JMUN konferansları ile öğrenciler seçtikleri bir ülkeyi temsil ettikleri için toplum önünde özgüvenli ve  profesyonel bir duruş sergileme imkanı bulurlar.
 
İngilizce kariyerleri adına attıkları bir adım olan JMUN konferanslarına katılım sağlayan öğrencilerimize,  konferans sonunda dünyanın birçok ülkesinde geçerliliği olan JMUN sertifikası takdim edilir. 
  

JUNIOR DEBATE - SINAV OKULLARI ORTAOKULLAR MÜNAZARA ŞAMPİYONASI 

 

MÜNAZARA / DEBATE NEDİR? 

 
İki karşıt düşüncenin, iki grup arasında bir jüri önünde tartışıldığı konuşmalardan oluşan Münazara / Debate, uluslararası alanda bir tartışma türü olarak kabul edilmektedir. Konuşma kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen münazarada bir tez ve antitez bulunur. Münazarada ifade edilen düşünceler, bir hakem kurulu (jüri) önünde, en az iki grup arasında tartışılır. 
 
Münazarada amaç; öğrencilerin ders dışında başka kaynakları okumasını ve incelemesini  sağlamak, onların konuşma becerilerini geliştirmek, düşünceler arasında analitik bağ  kurmalarını ve düşüncelerini kusursuz bir şekilde dile getirmelerini sağlamaktır. Münazara sayesinde öğrencilerin konuşma yeteneği gelişir, yorum becerileri artar. Bu sayede öğrenciler, farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikrini savunma becerisi de kazanırlar. 


 

MÜNAZARA ŞAMPİYONASI

 
Türkiye’nin en büyük eğitim kurumlarından biri olan Sınav Eğitim Kurumları Münazara Şampiyonası tüm Sınav Ortaokulları öğrencileri ve öğretmenleri ile düzenlenmektedir. 
 
Sınav Okulları Ortaokullar Münazara Şampiyonası’nın akademik ekibi daha önce ülkemizin ve dünyanın sayılı münazara şampiyonalarına da katılmış her biri alanında uzman ve tecrübeli isimlerden oluşmaktadır. Her bir ekip üyesi daha önce ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılmış olup başarıları ödüllerle tescillenmiş Türkiye’de bilinen ve tanınan isimlerden oluşur.
 

Sınav Okulları Ortaokullar Münazara Şampiyonası Süreci

 
Sınav Eğitim Kurumları Münazara Şampiyonası sürecinde münazara konuları ve katılımcıların tarafları şampiyona tarihinden bir ay önce öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bildirilir. Tüm katılımcı öğretmen ve öğrencilerimiz Ortaokullar Münazara Şampiyonası ile kusursuz bir şampiyona tecrübesi kazanırlar.
 
Münazara Ligi için her takımda minimum 3 öğrenci, maksimum 5 öğrenci bulunur. Kampüs katılımı olarak adlandırabilmek için o kampüsten minimum 1 takımın yukarıda belirtilen kişi sayısı şartıyla lige katılıyor olması gerekir. Sınav Okulları Ortaokullar Münazara Şampiyonası, Gelecek Odaklı Akademi (GO Akademi) işbirliği ile düzenlenmektedir.
  

DESTINATION IMAGINATION (DI)

 
Destination Imagination programı, takım halinde görev alan öğrencilerin anlık, yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini güçlendiren etkin bir kulüptür. Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerini kullanarak yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaları ve olaylara farklı bakış açıları geliştirmelerini hedeflediğimiz kulübümüzde, STEM (Science, Technology, Engineering, Math) öğrenimini bir araya getirirken öğrenciler, takımlarında eğlenme, risk alma, odaklanma ve zorluklarla baş etmeleri konusunda desteklenirler.
 
Sınav Ortaokulları öğrencilerimiz seçtikleri görev ve konuya ilişkin çözümler üretmek için takımlarıyla birlikte araştırma yapar, tasarlar ve uygularlar. Görevleri ile ilgili çalışmaların her aşamasında, (problemleri değerlendirdikleri ve gelişimlerini gözlemledikleri yaratıcı süreçte) İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanma fırsatı bulurlar. Öğrencilerimiz DI çalışmalarında sabır, esneklik, başkalarına ve fikirlerine saygı ve iş birliğine dayalı problem çözme sürecini öğrenirler.
 
Programda görev alan Sınav Ortaokulları öğrencileri, sunumlarını önce ulusal platformda (ülke turnuvasında) yapar, dereceye girmeleri halinde de sunumlarını, davet edildikleri ‘’Dünya Finalleri’’nde gerçekleştirirler.

  

ENGLISH DRAMA 

 
Yabancı dil öğretiminde öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenciye deneyim ve yaşantı kazandırılması çok önemlidir. Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem olan drama çalışmaları kültürel öğelerin aktarımıyla da sentezlenen keyifli bir sürece dönüşür.
 
Sınav Koleji Ortaokullarında öğrencilerimize yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü faaliyeti destekleyen okulumuzda, öğrencilerimizi İngilizce tiyatro etkinliğimizle, öğrendikleri dili eğlenerek ve yaşayarak kullanma fırsatı tanınmaktadır. ‘’English Drama ’’ öğrencilerin dil becerilerinin sanat faaliyetleri ile gelişmesine katkı sağlamak amacı ile gerçekleştiren bir çalışmadır.

Sınav Ortaokulları English Drama kulübümüzde öğrenciler önemli değerleri içselleştirerek ve eğlenerek öğrenirler. Bu çalışmalar, öğrencinin empati yeteneğinin, yaratıcılığının, estetik ve sanatsal yönünün gelişmesine katkı sağlar. Öğrenciye  sosyal duyarlılık ve özgüven kazandırır. Ayrıca drama çalışması, detaylı bir ön hazırlık gerektirdiğinden, öğrenci sınırlı ders süresinin dışında da yabancı dile ek zaman ayırmış olur. Sene sonunda ise öğrencilerimiz bir sene boyunca çalıştıkları oyunu sahneleyerek arkadaşları, velileri ve öğretmenleriyle yeteneklerini ve verdikleri emekleri paylaşırlar. 

  

TOEFL SINAVI

 

TOEFL Junior

 
TOEFL sınavı her yıl 180 ülkede 50 milyondan fazla, çeşitli amaçlara uygun olarak sınav üreten, değerlendiren ve bunlar üzerine araştırma yürüten Princeton/ABD merkezli Educational Testing Service (ETS) tarafından hazırlanmaktadır.

Öğrencilerin İngilizce eğitimini yenilikçi ve özgün olarak şekillendirmeye yardımcı olan, TOEFL® sınavlarının zengin mirasına ve İngilizce dil sınavlarındaki en iyi uygulamalara dayanan TOEFL sınavları, öğrencilerin gelecekteki başarısı için bir temel oluşturan İngilizce iletişim becerilerini ölçen uluslararası düzeyde en çok kabul gören sınavdır. 
 
TOEFL sınavları belirli bir müfredata, ders kitabına veya çalışma yöntemine dayalı değildir. Bir kitabı ya da kelime listesini ezberleyerek öğrencilerin sınavdan yüksek puan alması hedeflenmez ve sınavlar "geçti / kaldı" sınavları olarak nitelendirilmez. Çünkü, testler öğretmenlerin ve ebeveynlerin öğrenci yeteneklerini ve öğrencilerin bundan sonra neler öğrenebileceklerini anlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin İngilizce eğitimini yenilikçi ve özgün olarak şekillendirmeye yardımcı olur, TOEFL® sınavının zengin mirasına ve İngilizce dil sınavlarındaki en iyi uygulamalara dayanır.

TOEFL Junior® sınavları, 12 yaş üstü öğrencilerimiz için tasarlanmıştır ve öğrencilerin gelecekteki başarısı için bir temel oluşturan İngilizce iletişim becerilerini ölçen uluslararası düzeyde en çok kabul gören sınavdır. 
 
TOEFL Junior® sınavları TOEFL PRIMARY STEP 2 (Kolej Ortaokul 5-6) ve TOEFL JUNIOR STANDARD (Kolej Ortaokul 7-8) için iki farklı düzeyde yapılmaktadır.

  
 

2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ İNGİLİZCE ETKİNLİKLERİ

 

SMARTPHONE SCAVENGER HUNT

 
Gerçek hayatı bir video oyununa dönüştüren Smartphone Scavenger Hunt (Akıllı Telefon Hazine Avı platformu), öğrencilerimizin 3D görseller ve istemlerle donatılan açılır bilmeceler ve kontrol noktaları gibi  özel oyunları ve oyunlar içindeki zorlukları aşmalarına olanak tanır. 
 
Uygulamayı kullanabilmek için öğrencilerimiz Scavenger uygulaması içinde var olan bilmeceleri ve bulmacaları çözerek görevlerin üstesinden gelir ve sınavları tamamlar. Smartphone Hazine Avı platformu öğrencilerimizin farklı konumlar arasında hareket etmesini gerektirecek egzersizi teşvik ederek, çevrimiçi puan tablosu ile birlikte dostça bir rekabet duygusu aşılar. Öğrenci merkezli ve eğitici bir  uygulama olan Smartphone Scavenger Hunt, öğrencilerimiz arasındaki ekip çalışmasını uzaktan geliştirmelerine olanak sağlar. Öğrencilerimiz oyunlaştırma ile zihinlerini genişletmek ve becerilerini geliştirmek için motive olurlar. Özgün öğrenme koşulları ve bağlamlar sağlayarak öğrenimi zenginleştiren akıllı telefonlar aracılığı ile gerçekleşen Smartphone Scavenger Hunt öğrencilerimizin herhangi bir zamanda ve yerde öğrenmelerini mümkün kılar.

 

INTERNATIONAL DAY OF PEOPLE WITH DISABILITIES

 
Toplumun her alanında engelliler için eşitliği teşvik eden bir gün olan International Day of People With Disabilities (Uluslararası Dünya Engelliler Günü), her yıl 3 Aralık günü düzenlenmektedir. International Day of People With Disabilities kapsamında Sınav Okullarında İngilizce etkinlikler düzenlenerek farkındalık çalışmaları yapılır. 
 
İlk kez Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında engelli haklarını geliştirmek ve engellilerin refahını korumak amacıyla ilan edilen Uluslararası Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik gibi alanlarda engelli bireyleri hayatın hemen her alanına entegre edilmeleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yapılan çalışmalardan oluşur. Engelli bireyler küresel sağlık, ekonomik ve sosyal sorunlardan orantısız bir biçimde etkilenmektedir.

Dünyanın sürdürülebilir kalkınmasına katılımını artırma günü olarak da düzenlenen Engelliler Gününde engelli eşitsizliği konusunda farkındalık artırıcı çalışmalar yapılır. Engelli bireylerin hakları için mücadele edilir ve onların önündeki engellerin kaldırılması amaçlanarak hakları desteklenir. Toplumdaki engelli bireylerin hemen her alanda desteklenerek onların hiçbir engelle karşılaşmayacakları bir gelecek oluşturmak için  farkındalık artırıcı çalışmalarla her yıl düzenlenir. 

 

WHAT’S YOUR TALENT? TALENT SHOW COMPETITIONS

 
Yetenek gösterisi öğrencilerimizin becerilerini sergilemek için  şarkı söyleme, dans etme, enstrüman çalma yeteneklerini, stand-up ya da dövüş sanatlarına ilişkin gösterilerini sunma becerilerini,  şiir, komedi, tiyatro sihirbazlık alanında oyunculuklarını sergiledikleri bir etkinliktir. Öğrencilerimizin performans olarak sergiledikleri Talent Show Competitions’ da öğrencilerimiz kendi yetenekleri doğrultusunda sahne gösterileri düzenlerler.

 


 

FRIENDS FROM ANOTHER PLACE WEEK

 
Öğrencilerimizin farklı ülkelerden, şehirlerden ve okullardan arkadaş edinecekleri ve iletişim içinde kalacakları bir etkinlik olarak düzenlenen Friends From Another Place Week, öğrencilerimizin okuma ve yazma becerilerinin gelişmesini sağlar, farklı kültürdeki akranları ile iletişim becerilerinin gelişimini destekler. 
 

INTERNATIONAL DAY OF MATHEMATICS

 
International Day Of Mathematics - IDM (Uluslararası Matematik Günü ) dünya çapında her yıl 14 Mart'ta tüm ülkeler okullarda, müzelerde, kütüphanelerde gerçekleştirilen ve matematiği kutlayan küresel bir etkinliktir.
 
Uluslararası Matematik Günü insanları matematiğin  bilim ve teknolojideki temel rolü hakkında eğitmeyi, yaşam kalitesini artırmayı, bireyleri güçlendirmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlar. Matematiğin eğitimdeki önemi konusunda anlayışı geliştirmek, matematikle ilgili bilgilere erişimi artırmak, modern toplum, bilim ve afet yönetimindeki rolü konusunda farkındalık yaratmak, matematik konusunda halkın bilinçlendirilmesinde işbirliklerini artırmak ve  uluslararası ağ oluşturmak Uluslararası Matematik Günü’nün hedeflerindendir.
 
Sınav Okullarında International Day Of Mathematics - IDM (Uluslararası Matematik Günü ) etkinlikleri İngilizce ve Türkçe olarak gerçekleştirilmektedir. 

 

100th YEAR: Then And Now (Powerpoint Presentation Competition)  

 
30 Ağustos 2022 tarihinde başlayan Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinleri kapsamında yapılacak olan Cumhuriyet temalı 100th YEAR: Then And Now - Powerpoint Presentation Competition  (100. yıl : Dün ve Bugün -  PowerPoint Sunumu Yarışması) 29 Ekim 2023 tarihine kadar devam etti. Bu kapsamda öğrencilerimiz İngilizce olarak gerçekleştirecekleri Cumhuriyetimizin dününü ve bugününü anlatan powerpoint sunumları ile yarıştılar.

 

COOK A RECIPE - VIDEO COMPETITION

 
Cook a Recipe - Video Competition (Yemek Yapma Video Yarışması) öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini geliştirmeye yönelik bir etkinliktir. Ortaokul öğrencilerimiz Cook a Recipe - Video Competition ile hem keyifli zaman geçirirler hem de matematiksel, duygusal ve fiziksel becerileri gelişir.

31 Mayıs 2021